Přihláška ke studiu
Základní umělecká škola Pelhřimov
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj      ** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka

Zákonný zástupce podpisem přihlášky stvrzuje, že je seznámen se školním řádem ZUŠ Pelhřimov, který je k dispozici na webových stránkách: www.zuspelhrimov.cz

Podpis zákonného zástupce:..................................................

Dne:..........................

Přihlášku prosím nejprve vytiskněte a podepište. Po té stiskněte tlačítko odeslat.