Přihláška ke studiu

ZUŠ Heleny Salichové,
Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330,
příspěvková organizace
Místo vzdělávání
Vyberte preferované místo vzdělávání*

Studium
Obor*

Studijní zaměření*

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav* (např. zdráv – popř. název diagnózy)

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
Poznámka

* Povinný údaj

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (ve znění pozdějších předpisů) a školní řád. Školní řád je umístěn na internetových stránkách školy www.zushs.cz a na nástěnkách školy. Zákonní zástupci mají povinnost seznámit se se školním řádem a respektovat jeho znění, což stvrzují podpisem této přihlášky. Školní vzdělávací program ZUŠ H. Salichové je dostupný v kanceláři školy. Úplata za vzdělávání se řídí podle výše uvedených právních norem a je splatná ve dvou splátkách pololetně vždy do 15. dne příslušného měsíce (15. 9. a 15. 2.). Včasné uhrazení platby je podmínkou pro studium. Informace o podmínkách studia naleznete na www.zushs.cz v sekci "Obory".

Odesláním přihlášky souhlasím s podmínkami studia a se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.