Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka


Souhlasím, aby moje dítě bylo uváděno na materiálech školy, i na webových stránkách školy v souvislosti s propagací školy a informovanosti široké veřejnosti. A to jak v písemné formě, na fotografiích, zvukových a filmových záznamech z koncertů a akcí školy.

Potvrzuji správnost uvedených údajů a souhlasím s tím, aby Základní umělecká škola Nová Role zpracovávala a evidovala osobní údaje výše uvedené (dle §11 zák. 101/2000 Sb. v platném znění) v souvislosti se studiem na této škole.
Údaje je organizace oprávněna zpracovávat či evidovat i po skončení studia.

Jsem si vědom(a), že studium může na základní umělecké škole být ukončeno :
a) poruší –li žák závazným způsobem školní řád
b) ze zdravotních důvodů
c) neplatí-li žák včas a řádně školné

Současně jsem vzal(a) na vědomí, že zaplatím školné v dané výši a termínech, které určí škola.