Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola Luže
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školní matriky, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Při zpracování osobních údajů postupuje škola v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil(a) se školním řádem ZUŠ Luže a že zdravotní stav syna (dcery) odpovídá aktivitám ZUŠ. Případné změny neprodleně nahlásím.

Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§ 7, odst. 2) žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí hodnocen stupněm „neprospěl“ a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy,
c) v případě, že o to zažádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání (školné) ve stanoveném termínu.