PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN
Studium
Obor

Studijní zaměření

Pobočka
Vyberte preferovanou pobočku

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem (MŠ, ZŠ, SŠ)*

Třída (u ZŠ, SŠ)

Zdravotní pojišťovna*

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Souhlasím s tím, aby škola pořizovala a rozšiřovala zvukové a obrazové záznamy mého dítěte za účelem propagace školy.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem organizace mimoškolních akcí a pro prezentaci činnosti školy na jejích webových stránkách, v kronice a na nástěnkách.
Souhlasím s užitím autorských děl mého dítěte za účelem propagace činnosti školy a účasti na soutěžích a přehlídkách.