Přihláška ke studiu

Základní škola a Základní umělecká škola Strání
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

Třída

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Jestliže jsem poskytla(a) e-mailový kontakt, souhlasím se zasíláním informačních e-mailů ZUŠ.

Souhlasím s pořizováním obrazových a zvukových záznamů pro potřeby školy (prezentace, propagace). Jedná se např. o záznamy koncertů, tablo absolventů, výstavy a vystoupení žáků školy, dle zákona č. 89/2012 Sb. Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. Se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše uvedeného dítěte. Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu§ 28 zákona č. 561/2004 Sb. Odstavce 2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti.

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se školním řádem a Školním vzdělávacím programem ZUŠ Strání a byl(a) jsem informován(a) s výší a způsobem platby školného v této škole.