Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Přihláška ke studiu v ZUŠ
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka

Vyplnění přihlášky je závazné a jeho vyplněním se zavazujete k zaplacení školného. Upozorňujeme, že případné odhlášení žáků ze základního vzdělávání po zaplacení školného se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., a je možné pouze ke konci pololetí. Uhrazené školné je nevratné.

Prohlášení zákonných zástupců nebo dospělých žáků:
Prohlášení zákonných zástupců nebo dospělých žáků:
Dávám svůj souhlas Základní škole a Základní umělecké škole Líbeznice, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) v platném znění.

Poskytuji automatický souhlas s případnou prezentací vizuálních a audiovizuálních záznamů veřejných žákovských vystoupení a dalších výsledků vyučovacího procesu, včetně zpodobnění žáka. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole archivuje.

Zákonní zástupci žáka/dospělý žák, nastupující do hudebního oboru, se zavazují, že zajistí odpovídající nástroj pro domácí přípravu žáka. Zákonný zástupce žáka se zavazuje zajistit příchod a odchod svého dítěte na výuku a z výuky v ZUŠ.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Případné změny, zejména změny týkající se zdravotního stavu mého dítěte, bezodkladně doplním.