Přihláška ke studiu
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
* Povinný údaj
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, a školní řád.

Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělávání ve dvou splátkách: 1. pololetí: do 31. října, 2. pololetí: do 28. února. Výši úplaty za vzdělávání určí škola.

V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů a vytvořených děl za účelem prezentace a propagace školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.

Byl(a) jsem seznámen(a) se Školním vzdělávacím programem a Školním řádem ZUŠ Kynšperk n/O, které jsou volně dostupné na stránkách školy www.zuskynsperk.cz.

Poznámka