Přihláška ke studiu
Základní umělecká škola Svitavy
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka ke zdravotnímu stavu

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění a Školní řád Základní umělecké školy Svitavy.
Úplata za vzdělávání je splatná do 15. září a 15 února daného školního roku ve výši dané vnitřní směrnicí školy.
Stvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou kompletní a pravdivé.
Údaje uvedené v přihlášce jsou shromažďovány pro potřeby zavedení žáka/žákyně do matriky školy a při jejich zpracování postupuje škola v souladu se všemi platnými předpisy o ochraně osobních údajů.