Přihláška ke studiu
Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj     
Poznámka


Prohlašuji, že zdravotní stav mého dítěte umožňuje studium zvoleného oboru v ZUŠ a zavazuji se informovat školu o případných změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly ovlivnit vzdělávání v ZUŠ.

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Při zpracování osobních údajů uvedených v této přihlášce postupuje škola v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely vedení školní matriky, a to v rozsahu, formou a způsobem uvedeným v zákoně č. 561/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů. Škola je oprávněna údaje ze školní matriky poskytnout osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.