Přihláška ke studiu
ZUŠ Moravský Krumlov
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy (adresa)*

Třída*

Zdravotní stav (Uvedení není povinné.) Zdravotní postižení dítěte (druh postižení, zdravotní znevýhodnění). V případě uvedení je ZUŠ zohlední při vzdělávání žáka/žákyně.

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Pokud máte datovou schránku, tak ji prosím uveďte do Poznámky.
* Povinný údaj
Poznámka


Informace o zpracování osobních údajů:
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti pro účely zajištění školy v základním uměleckém vzdělávání.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu docházky do Základní umělecké školy. Po ukončení docházky do Základní umělecké školy budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě.

Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy www.zusmkrumlov.cz v rubrice OOÚ.

Beru na vědomí, že provedu úhradu úplaty za vzdělávání (školné) ve výši a termínech, které stanoví ředitelka ZUŠ.