Přihláška ke studiu

ZUŠ
Rudolfa
Firkušného
Napajedla
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon žáka (pokud má)

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy
(MŠ, ZŠ, SŠ)*


Třída*

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.
Na www.zusrf.cz a v kanceláři školy jsou na požádání k dispozici všechny důležité dokumenty (ŠVP atd.) Škola vyučuje od roku 2012 podle ŠVP.
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je dána nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.
S přihláškou dává zákonný zástupce nebo zletilý žák souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytuje souhlas s užitím autorských děl, účasti na soutěžích a přehlídkách, s pořizováním zvukových a obrazových záznamů dítěte včetně jejich prezentace na webových stránkách, nástěnkách, v kronice. Souhlas lze ze zákona písemně odvolat. Nelze se však vyvázat ze zpracování údajů, které zákon vyžaduje ve vztahu k fungování školy.