Přihláška na kurz
doplňková činnost ZUŠ Králíky
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy1)

Třída1)

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (MATKA) (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákon. zástupce (OTEC)** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*1)
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
1) Osobní údaj ve veřejném zájmu (jeho vyplnění pro vedení školní matriky není povinné, ve vztahu ke vzdělávání v ZUŠ doporučeno)
Poznámka

V době státních svátků a školních prázdnin vzdělávací kurzy neprobíhají.

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění a metodické vedení kurzu. Účastník souhlasí s úhradou účastnického poplatku v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem nejpozději do 20. října příslušného školního roku za 1. pololetí a do 20. února za 2. pololetí. O navrácení poplatku, nebo jeho části, může rozhodnout ředitelka školy s přihlédnutím k důvodům přerušení či ukončení účasti v kurzu.

Svým podpisem nebo podpisem zákonného zástupce na přihlášce účastník stvrzuje, že byl seznámen se všemi podmínkami účasti i s bezpečnostními zásadami, které je nutné při navštěvovaných činnostech dodržovat.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, termínu kurzu, místa konání či zrušení kurzu z organizačních důvodů.